Shuttle Pharmaceuticals SHPH

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q4
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) -28.58 -31.56 -13.37 -9.34
稅後權益報酬率(%) -28.58 -31.56 -13.37 -9.34
稅前資產報酬率(%) -22.12 -22.66 -10.21 -8.33 -20.89 -164.69 -113.29
稅後資產報酬率(%) -22.12 -22.66 -10.21 -8.33 -20.89 -164.69 -113.29
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.11 -0.16 -0.07 -0.06 -0.09 -0.07 -0.07

經營績效

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q4
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q4
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q4
流動比率(%) 863.70 1,709.11 747.26 878.89 957.63 2.61 18.07 23.00
流動資產(百萬) 6 8 10 8 9
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 1 2 2 2
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) -1.88 -1.98 -0.61 -74.10 -0.61 -2.23 -3.37 -23.16

償還能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q4
負債比率(%) 23.94 21.51 33.82 11.28 10.41 1,433.53 435.14 349.69
槓桿比率(%) 31.48 27.41 51.11 12.71 11.62 -107.55 -129.84 -140.05