Shuttle Pharmaceuticals SHPH

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q4
財報結束日 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331 20211231
稅前純益(百萬) -1 -2 - - - - - -
營業活動現金流量(百萬) -1 -1 -1 - -1 - - -
投資活動現金流量(百萬) -2
籌資活動現金流量(百萬) - 3 10
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -1,561 -1,722 -1,248 -703 9,070 -355 -99 360
自由現金流量(百萬) -1,554 -1,646 -1,338 -680 -1,051 -355 -625 -135