Scinai Immunotherapeutics SCNI

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2014Q4
2013Q4
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) 54.20
稅後權益報酬率(%) 54.20
稅前資產報酬率(%) -12.93 16.15 -17.42 -13.96 -1.18 4.68
稅後資產報酬率(%) -12.93 16.15 -17.42 -13.96 -1.18 4.68
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.80 -1.20 0.00 -1.76 4.00 -1.60

經營績效

年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2014Q4
2013Q4
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) -17.08
稅後純益成長率(%) -17.08

經營能力

年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2014Q4
2013Q4
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2014Q4
2013Q4
流動比率(%) 306.01 436.41 411.55 428.27 614.63 575.08 170.61 700.86 1,143.66
流動資產(百萬) 5 6 7 11 14 30 40 3 5
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 1 1 1 2 2 5 23
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) 3.17 -2.53 -368.00 -5.32

償還能力

年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2014Q4
2013Q4
負債比率(%) 126.15 114.49 135.74 120.65 106.50 87.47 94.78 10.16 7.11
槓桿比率(%) -482.40 -790.27 -379.77 -584.24 -1,637.90 698.34 1,815.20 11.31 7.66