Scinai Immunotherapeutics SCNI

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2014Q4
2013Q4
財報結束日 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20141231 20131231
稅前純益(百萬) -2 3 -3 -3 - 3 -12 - -
營業活動現金流量(百萬) -1 -2 -2 -3 - -10 - -
投資活動現金流量(百萬) - - -
籌資活動現金流量(百萬) 1 6 - - 1
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) - - 1
本期現金及約當現金增減數(百萬) -1,460 -1,155 -3,253 -3,289 5,920 -10,958 -640 1,090
自由現金流量(百萬) -1,225 -2,222 -2,876 -3,065 -593 -10,406 -488 -237