Sibanye Stillwater SBSW

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
2020Q2
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%)
稅後資產報酬率(%)
稀釋每股稅後盈餘(元)

經營績效

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
2020Q2
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
2020Q2
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
2020Q2
流動比率(%) 169.81 314.35 300.53 336.16 315.62 273.34 298.75 196.40
流動資產(百萬) 61,822 56,652 60,764 63,182 64,831 63,820 52,242 33,696
 存貨(百萬) 26,363 25,710 26,384 27,005 25,080 29,437 24,952 16,823
流動負債(百萬) 36,407 18,022 20,219 18,795 20,541 23,348 17,487 17,157
速動比率(%) 0.97 1.72 1.70 1.92 1.94 1.47 1.56 0.98
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
2020Q2
負債比率(%) 63.90 44.48 45.39 43.65 46.83 43.10 47.27 61.72
槓桿比率(%) 176.98 80.13 83.10 77.48 88.08 75.74 89.64 161.23