TransCode Therapeutics RNAZ

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) -106.89 -134.45 -162.28 -89.40 -41.51 -31.74 -18.55
稅後權益報酬率(%) -106.89 -134.45 -162.28 -89.40 -41.51 -31.74 -18.55
稅前資產報酬率(%) -53.40 -53.10 -65.80 -75.69 -73.10 -52.38 -32.78 -28.30 -16.61
稅後資產報酬率(%) -53.40 -53.10 -65.80 -75.69 -73.10 -52.38 -32.78 -28.30 -16.61
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.65 5.87 0.51 -2.49 -0.32 -0.40 -0.33 -0.36 -0.27

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 248.12 127.61 167.43 138.89 79.78 169.75 306.82 806.08 1,007.84
流動資產(百萬) 6 4 9 4 4 7 11 13 18
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 2 3 5 3 5 4 3 1 1
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) -331.70 -72.00

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 37.12 68.26 56.59 64.42 104.22 57.29 31.38 12.20 9.81
槓桿比率(%) 59.03 215.05 130.36 181.12 -2,458.65 134.13 45.74 13.90 10.88