Rocky Mountain Chocolate Factory RMCF

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240531 20240229 20231130 20230831 20230531 20230228 20221130 20220831 20220531
稅前純益(百萬) -1 -1 - - -1 -1 -2 -
營業活動現金流量(百萬) -2 -1 - - 1 -1 -1
投資活動現金流量(百萬) - -1 - - - -
籌資活動現金流量(百萬) 1
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -1,445 -1,902 -1,164 432 1,501 -2,188 -1,931 -253
自由現金流量(百萬) -2,157 -271 -2,963 -1,247 -972 1,259 -2,255 -1,922 -279