Chicago Atlantic Real Estate Finance REFI

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) 3.13 3.43 3.63 3.17 3.99 2.72 3.63 2.77 2.93
稅後權益報酬率(%) 3.13 3.43 3.63 3.17 3.99 2.72 3.63 2.77 2.93
稅前資產報酬率(%) 2.35 2.64 2.92 2.65 3.21 2.12 2.88 2.39 2.77
稅後資產報酬率(%) 2.35 2.64 2.92 2.65 3.21 2.12 2.88 2.39 2.77
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.47 0.51 0.53 0.47 0.60 0.41 0.55 0.42 0.44

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) -18.35 29.52 2.13 15.80 37.01 66.42 140.14 598.22
稅後純益成長率(%) -18.35 29.52 2.13 15.80 37.01 66.42 140.14 598.22

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 13.72 12.55 24.86 38.39 22.02 10.45 15.81 14.01 40.80
流動資產(百萬) 13 10 18 21 10 7 10 8 6
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 95 84 74 55 48 75 68 61 15
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) 5.15 6.56 7.89 9.69 7.61 6.89 12.35 17.59

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 25.46 24.32 21.72 17.20 15.72 23.08 20.66 20.42 5.78
槓桿比率(%) 34.16 32.14 27.75 20.78 18.65 30.01 26.03 25.66 6.13