Recon Technology RCON

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%)
稅後資產報酬率(%)
稀釋每股稅後盈餘(元)

經營績效

年度
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
流動比率(%) 826.46 870.52 842.73 813.51 638.88 162.74
流動資產(百萬) 504 448 445 460 488 173
 存貨(百萬) 6 4 3 4 3 2
流動負債(百萬) 61 51 52 56 76 106
速動比率(%) 8.16 8.61 8.35 8.05 6.34 1.61
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
負債比率(%) 17.43 19.31 15.78 21.45 49.25 48.20
槓桿比率(%) 21.10 23.93 18.74 27.31 97.04 93.05