Aptorum Group APM

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
2020Q2
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%)
稅後資產報酬率(%)
稀釋每股稅後盈餘(元)

經營績效

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
2020Q2
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
2020Q2
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
2020Q2
流動比率(%) 117.96 132.45 56.53 113.64 289.88 539.72 869.91 198.96
流動資產(百萬) 2 1 7 9 12 21 33 6
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 2 1 12 8 4 4 3 3
速動比率(%) 1.18 1.32 0.56 1.13 2.89 5.39 8.69 1.98
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
2020Q2
負債比率(%) 25.47 11.33 62.46 34.85 20.09 16.54 13.74 24.83
槓桿比率(%) 34.17 12.78 166.40 53.49 25.14 19.81 15.93 33.03