Apogee Therapeutics APGE

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) -5.43 -8.04
稅後權益報酬率(%) -5.43 -8.04
稅前資產報酬率(%) -5.24 -7.67 -7.48 -13.85 -8.52
稅後資產報酬率(%) -5.24 -7.67 -7.48 -13.85 -8.52
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.64 -0.32 3.24 -3.77 -2.51 -9.46 -0.07

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
流動比率(%) 3,807.75 1,937.98 2,482.37 741.79 1,268.70 1,523.60
流動資產(百萬) 820 398 426 130 142 152
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 21 20 17 17 11 9
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) -1.15

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
負債比率(%) 2.69 5.35 4.03 13.48 7.88 6.56
槓桿比率(%) 2.77 5.66 4.20 -27.35 -24.00 7.02