American Shared Hospital Services AMS

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
稅前純益(百萬) -
營業活動現金流量(百萬) -1 -3 3 3 1 1 1 3
投資活動現金流量(百萬) -1 -3 -2 - -
籌資活動現金流量(百萬) 2 2 - - - -1 -
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -766 -847 861 593 748 789 -303 3,566 138
自由現金流量(百萬) -3,048 -3,157 -51 1,101 1,552 1,546 1,305 3,803 193