American Shared Hospital Services AMS

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
營業收入淨額(百萬) 5 5 5 5 4 5 4 5 4
營業成本(百萬) 3 2 3 3 3 2 2 2 2
營業毛利(百萬) 2 2 2 2 1 2 1 2 2
營業費用(百萬) 1 2 1 2 1 1 1 1 1
營業利益(百萬) -
其他收入及費用(百萬)
稅前純益(百萬) -
稅後純益(百萬) -
基本每股稅後盈餘(元) 0.02 0.06 0.02 -0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.04
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.02 0.07 0.02 -0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.04
基本平均股數(百萬股) 6 6 6 6 6 6 6 6 6
稀釋平均股數(百萬股) 6 6 6 6 6 6 6 6 6
還原基本每股稅後盈餘(元) 0.02 0.06 0.02 -0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.04
還原稀釋每股稅後盈餘(元) 0.02 0.07 0.02 -0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.04
還原基本平均股數(百萬股) 6 6 6 6 6 6 6 6 6
還原稀釋平均股數(百萬股) 6 6 6 6 6 6 6 6 6