Akari Therapeutics Plc AKTX

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2024Q1
2023Q2
2023Q1
2022Q2
2022Q1
2021Q4
2021Q3
2021Q2
2021Q1
財報結束日 20240331 20230630 20230331 20220630 20220331 20211231 20210930 20210630 20210331
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬) 5 9 5 5 5 1 4 5
營業利益(百萬) -5 -9 -5 -5 -5 -1 -4 -5
其他收入及費用(百萬)
稅前純益(百萬) -5 -3 -5 -5 -5 -1 -4 -5
稅後純益(百萬) -5 -3 -5 -5 -5 -1 -4 -5
基本每股稅後盈餘(元) -0.00 0.00 -0.10 -0.10 -0.03 -0.11 -0.15
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.00 0.00 -0.10 -0.10 -0.03 -0.11 -0.15
基本平均股數(百萬股) 6 74 59 53 46 38 38
稀釋平均股數(百萬股) 6 75 59 53 46 38 38
還原基本每股稅後盈餘(元) -0.00 0.00 -1.91 -1.93 -0.62 -2.26 -3.04
還原稀釋每股稅後盈餘(元) 0.00 0.00 -1.91 -1.93 -0.62 -2.26 -3.04
還原基本平均股數(百萬股) 6 3 2 2 2 1 1
還原稀釋平均股數(百萬股) 6 3 2 2 2 1 1