AEON Biopharma AEON

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930
稅前純益(百萬) -118 -374 -6 13 -34 -10
營業活動現金流量(百萬) -8 -11 -35 9 - -8
投資活動現金流量(百萬) -260 260 260
籌資活動現金流量(百萬) 5 272 -264 -259 -3
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -3,600 -11,019 -23,179 5,431 389 -12,455
自由現金流量(百萬) -8,600 -11,019 -35,236 9,488 -624 -8,454