Adial Pharmaceuticals ADIL

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) -126.93 -59.29 -47.67 -63.49 -123.24 -103.28 -62.36 -41.23 -40.91
稅後權益報酬率(%) -126.93 -59.79 -48.97 45.74 -123.24 -66.02 -46.51 -41.23 -40.91
稅前資產報酬率(%) -113.42 -50.08 -40.57 -39.32 -60.32 -66.57 -44.67 -30.92 -27.13
稅後資產報酬率(%) -113.42 -50.50 -41.68 28.33 -60.32 -42.55 -33.31 -30.92 -27.13
稀釋每股稅後盈餘(元) -2.19 -0.74 -1.20 0.04 -0.11 -0.11 -0.11 -0.16 -0.13

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 947.78 489.89 214.96 443.07 164.91 266.89 510.40 532.40 597.19
流動資產(百萬) 5 3 1 2 2 4 6 9 12
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 1 1 1 1 2
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 8.42 13.79 18.42 12.23 63.10 42.84 30.13 27.12 23.32
槓桿比率(%) 9.20 15.99 22.57 13.93 170.97 74.97 43.13 37.21 30.41