Adagene ADAG

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q2
2020Q4
2020Q3
財報結束日 20231231 20230630 20221231 20220630 20211231 20210630 20201231 20200930
稅前純益(百萬) -12 -11
營業活動現金流量(百萬) -8
投資活動現金流量(百萬) -
籌資活動現金流量(百萬) 1
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) -
本期現金及約當現金增減數(百萬) -7,744
自由現金流量(百萬) -8,903