Silicom SILC

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q4
2021Q3
財報結束日 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331 20211231 20210930
稅前純益(百萬) 1 4 4 7 6 5 2 3 3
營業活動現金流量(百萬)
投資活動現金流量(百萬)
籌資活動現金流量(百萬)
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬)
自由現金流量(百萬) 0 0 0