Safety Shot SHOT

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
財報結束日 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630
稅前純益(百萬) -7 - -1 -8 -2 -1
營業活動現金流量(百萬) -2 - -1 -1 -1 -
投資活動現金流量(百萬) 1 - - -1
籌資活動現金流量(百萬) 2 3 - 1
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) 2,069 -965 1,806 -1,380 -1,435 -1,145
自由現金流量(百萬) -2,593 -602 -1,495 -381 -1,041 -993