Safety Shot SHOT

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
財報結束日 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630
營業收入淨額(百萬) 2 1 6 1 3
營業成本(百萬) 1 5 1 2
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬) 4 1 1 8 2 1
營業利益(百萬) -4 -1 -1 -7 -1 -
其他收入及費用(百萬) -2 1
稅前純益(百萬) -7 - -1 -8 -2 -1
稅後純益(百萬) -7 - -1 -8 -2 -1
基本每股稅後盈餘(元) -0.26 -0.01 -0.05 -0.39 -0.10 -0.07
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.26 -0.01 -0.05 -0.39 -0.10 -0.07
基本平均股數(百萬股) 29 26 25 21 21 21
稀釋平均股數(百萬股) 29 26 25 22 21 21
還原基本每股稅後盈餘(元) -0.26 -0.01 -0.05 -0.39 -0.10 -0.07
還原稀釋每股稅後盈餘(元) -0.26 -0.01 -0.05 -0.39 -0.10 -0.07
還原基本平均股數(百萬股) 29 26 25 21 21 21
還原稀釋平均股數(百萬股) 29 26 25 22 21 21