Shimmick SHIM

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q3
2023Q2
2022Q4
2022Q3
毛利率(%) 9.70 2.68 7.13
營業利益率(%) 1.70 -6.59 -1.31
稅前純益率(%) 19.85 -9.69 9.69
稅後純益率(%) 19.70 -9.62 9.74
稅前權益報酬率(%) 68.68
稅後權益報酬率(%) 68.16
稅前資產報酬率(%) 7.73
稅後資產報酬率(%) 7.67
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.36 0.70

經營績效

年度
2023Q3
2023Q2
2022Q4
2022Q3
營收成長率(%) -4.84
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) 94.98
稅後純益成長率(%) 92.40

經營能力

年度
2023Q3
2023Q2
2022Q4
2022Q3
應付款項週轉率(次) 1.88 2.68
應收款項週轉率(次) 0.92 1.35
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次) 2.27 2.39
總資產週轉率(次) 0.39 0.42

財務結構

年度
2023Q3
2023Q2
2022Q4
2022Q3
流動比率(%) 91.08 83.08 68.48
流動資產(百萬) 270 263 233
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 297 316 340
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2023Q3
2023Q2
2022Q4
2022Q3
負債比率(%) 85.04 92.55 88.45
槓桿比率(%) 568.49 1,242.96 765.97