SunCar Technology Group SDA

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q4
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) -0.45 0.58 1.16 1.03
稅後資產報酬率(%) -0.45 0.58 1.16 1.03
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.01 0.02 0.11 0.10 -0.17

經營績效

年度
2023Q4
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2023Q4
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2023Q4
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 140.84 140.74 0.58 3.20 2.73 16.69 20.99
流動資產(百萬) 175 177
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 124 125 2 1 1
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2023Q4
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 69.54 75.94 22.89 21.18 5.74 5.97 6.16
槓桿比率(%) 228.34 315.71 -100.30 -101.56 -101.12 -103.23 -104.70