SunCar Technology Group SDA

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2023Q4
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20231231 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬)
營業利益(百萬) - - - - -
其他收入及費用(百萬)
稅前純益(百萬) -
稅後純益(百萬) -
基本每股稅後盈餘(元)
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.01 0.02 0.11 0.10 -0.17
基本平均股數(百萬股)
稀釋平均股數(百萬股)
還原基本每股稅後盈餘(元)
還原稀釋每股稅後盈餘(元) -0.01 0.02 0.11 0.10 -0.17
還原基本平均股數(百萬股)
還原稀釋平均股數(百萬股)