Anghami ANGH

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q3
2021Q2
2021Q1
2020Q4
財報結束日 20231231 20230630 20221231 20220630 20211231 20210930 20210630 20210331 20201231
稅前純益(百萬) 4 -5 2 -7
營業活動現金流量(百萬) - - - -
投資活動現金流量(百萬) -1
籌資活動現金流量(百萬) 1
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -211 -226 -235 -137
自由現金流量(百萬) -211 -226 -235 -106