Autonomix Medical AMIX

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2023Q4
2022Q4
財報結束日 20231231 20221231
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬) 2
營業利益(百萬) -2 -
其他收入及費用(百萬)
稅前純益(百萬) -3 -
稅後純益(百萬) -3 -
基本每股稅後盈餘(元) -0.15 -0.03
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.15 -0.03
基本平均股數(百萬股) 21 21
稀釋平均股數(百萬股) 21 21
還原基本每股稅後盈餘(元) -0.15 -0.03
還原稀釋每股稅後盈餘(元) -0.15 -0.03
還原基本平均股數(百萬股) 21 21
還原稀釋平均股數(百萬股) 21 21