Alchemy Investments Acquisition ALCY

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬)
營業利益(百萬) - - - -
其他收入及費用(百萬) 1 1 1
稅前純益(百萬) 1 1 1
稅後純益(百萬) 1 1 1
基本每股稅後盈餘(元) 0.09 0.09 0.06 0.00 0.00 0.00
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.27 0.30 0.45 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
基本平均股數(百萬股) 3 14 2 14 14 14 14
稀釋平均股數(百萬股) 14 14 9 14 14 14 14
還原基本每股稅後盈餘(元) 0.09 0.09 0.06 0.00 0.00 0.00
還原稀釋每股稅後盈餘(元) 0.27 0.30 0.45 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
還原基本平均股數(百萬股) 3 14 2 14 14 14 14
還原稀釋平均股數(百萬股) 14 14 9 14 14 14 14