Akanda AKAN

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q3
毛利率(%) 146.15
營業利益率(%) -2,058.97
稅前純益率(%) -197.44
稅後純益率(%) -14,702.56
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) -1.86
稅後資產報酬率(%) -138.24
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.32

經營績效

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q3
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q3
應付款項週轉率(次) -0.04
應收款項週轉率(次) 0.16
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次) 0.02
總資產週轉率(次) 0.01

財務結構

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q3
流動比率(%) 17.75 26.22 40.88 110.68 48.14 260.42
流動資產(百萬) 1 3 3 6 3
 存貨(百萬) 1 1 1
流動負債(百萬) 10 12 9 6 8
速動比率(%) 0.05 0.14 0.21 0.96
利息保障倍數(倍) 1.12

償還能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q3
負債比率(%) 143.31 40.70 31.02 20.33 127.36 38.40
槓桿比率(%) -330.87 68.64 44.97 25.53 -465.56 62.34