Akso Health Group AHG

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q3
2023Q1
2022Q3
2022Q1
2021Q3
2021Q1
2017Q2
毛利率(%) 100.00
營業利益率(%) 68.25
稅前純益率(%) 69.28
稅後純益率(%) 58.86
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%)
稅後資產報酬率(%)
稀釋每股稅後盈餘(元)

經營績效

年度
2023Q3
2023Q1
2022Q3
2022Q1
2021Q3
2021Q1
2017Q2
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2023Q3
2023Q1
2022Q3
2022Q1
2021Q3
2021Q1
2017Q2
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次) 4.09
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次) 32.93
總資產週轉率(次) 0.38

財務結構

年度
2023Q3
2023Q1
2022Q3
2022Q1
2021Q3
2021Q1
2017Q2
流動比率(%) 146.17 173.72 190.13 131.85 171.99 208.98 548.53
流動資產(百萬) 16 20 20 50 22 30 39
 存貨(百萬) 1 1 7
流動負債(百萬) 11 11 10 38 12 14 7
速動比率(%) 1.36 1.59 1.82 1.12
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2023Q3
2023Q1
2022Q3
2022Q1
2021Q3
2021Q1
2017Q2
負債比率(%) 68.41 56.80 52.50 75.76 39.88 45.49 17.83
槓桿比率(%) 216.64 131.46 110.54 312.50 66.35 83.45 21.70