Akso Health Group AHG

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2023Q3
2023Q1
2022Q3
2022Q1
2021Q3
2021Q1
2017Q2
財報結束日 20230930 20230331 20220930 20220331 20210930 20210331 20170630
營業收入淨額(百萬) 15
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬) 15
營業費用(百萬) 4
營業利益(百萬) 10
其他收入及費用(百萬)
稅前純益(百萬) 10
稅後純益(百萬) 8
基本每股稅後盈餘(元)
稀釋每股稅後盈餘(元)
基本平均股數(百萬股)
稀釋平均股數(百萬股)
還原基本每股稅後盈餘(元)
還原稀釋每股稅後盈餘(元)
還原基本平均股數(百萬股)
還原稀釋平均股數(百萬股)