AGM Group AGMH

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2021Q4
2021Q3
2021Q2
2020Q4
2020Q3
2020Q2
財報結束日 20230630 20221231 20220630 20211231 20210930 20210630 20201231 20200930 20200630
營業收入淨額(百萬) 31 5
營業成本(百萬) 25 4
營業毛利(百萬) 5
營業費用(百萬)
營業利益(百萬) 5 - -
其他收入及費用(百萬)
稅前純益(百萬) 5 - -
稅後純益(百萬) 3 -
基本每股稅後盈餘(元) 0.18 0.01
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.17 0.01
基本平均股數(百萬股) 21 21
稀釋平均股數(百萬股) 21 21
還原基本每股稅後盈餘(元) 0.18 0.01
還原稀釋每股稅後盈餘(元) 0.17 0.01
還原基本平均股數(百萬股) 21 21
還原稀釋平均股數(百萬股) 21 21