Aimei Health Technology AFJK

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2023Q3
財報結束日 20230930
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬)
營業利益(百萬)
其他收入及費用(百萬)
稅前純益(百萬)
稅後純益(百萬)
基本每股稅後盈餘(元)
稀釋每股稅後盈餘(元)
基本平均股數(百萬股)
稀釋平均股數(百萬股)
還原基本每股稅後盈餘(元)
還原稀釋每股稅後盈餘(元)
還原基本平均股數(百萬股)
還原稀釋平均股數(百萬股)