Able View Global ABLV

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q4
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
財報結束日 20231231 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630
稅前純益(百萬)
營業活動現金流量(百萬) -
投資活動現金流量(百萬) -70
籌資活動現金流量(百萬) 70
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -83 -59 132
自由現金流量(百萬) -98 -59 -186