American Battery Technology ABAT

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630
稅前純益(百萬) -12 -9 -7 -7 -5 -6 -2 -6
營業活動現金流量(百萬) -5 -2 -4 -2 -3 -3 -4 -2
投資活動現金流量(百萬) - -3 -7 -18 -7 -6 -4 -4
籌資活動現金流量(百萬) 3 8 15 11 12 -
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -1,652 2,268 3,059 -10,261 1,137 -9,430 -8,115 -7,334
自由現金流量(百萬) -5,710 -7,072 -11,236 -5,395 -5,197 -5,423 -4,116 -6,985