Armada Acquisition AACI

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) -1.60 -1.14 -0.80 -1.29 0.16 0.57 0.18 -0.89 -0.25
稅後資產報酬率(%) -1.82 -1.40 -1.09 -1.51 -0.03 0.40 0.08 -0.89 -0.25
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.10 -0.08 -0.04 -0.06 0.00 0.06 0.02 -0.32 0.16

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 1.15 0.73 1.09 0.98 3.34 6.20 6.51 17.41 28.14
流動資產(百萬)
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 9 9 8 7 7 5 3 3 2
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) -1.81 -57.40

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 61.52 35.89 33.78 21.15 19.42 3.88 2.44 2.30 1.35
槓桿比率(%) -101.40 -101.69 -101.19 -103.80 -105.08 -119.54 -117.02 -125.88 -140.71