SK Growth Opportunities SKGR

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) 0.83 0.99 0.91 0.88 0.14 -0.07
稅後資產報酬率(%) 0.83 0.99 0.91 0.88 0.14 -0.07
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.07 0.16 0.16 0.11 0.06 -0.03 -0.01

經營績效

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) 511.22
稅後純益成長率(%) 511.22

經營能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 6.34 12.17 14.86 16.80 413.95 265.78 25.27
流動資產(百萬) 1 2
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 6 5 5 5
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 6.08 5.82 5.87 5.89 5.92 6.21 107.73
槓桿比率(%) -103.82 -106.46 -108.71 -110.62 -112.99 -121.72 -1,393.48