SK Growth Opportunities SKGR

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
稅前純益(百萬) 1 2 2 1
營業活動現金流量(百萬) - - - -1
投資活動現金流量(百萬) -9 -205
籌資活動現金流量(百萬) 9 207
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -170 -130 -142 -96 -1,655 2,104 162
自由現金流量(百萬) -170 -130 -142 -96 -1,021 -59 -38