SDCL EDGE Acquisition SEDA

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) -3.93 0.38 0.11 1.27 0.14 -0.30 1.07 0.69 0.91
稅後資產報酬率(%) -3.93 0.38 0.11 1.27 0.14 -0.30 1.07 0.69 0.91
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.62 0.06 0.02 0.22 0.02 -0.06 0.18 0.12 0.14

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) -89.28 89.78 -84.01
稅後純益成長率(%) -89.28 89.78 -84.01

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 0.94 6.06 2.12 11.03 24.73 40.41 52.71 67.68 88.07
流動資產(百萬) 1 1 1
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 13 7 4 3 2 2 2 1 1
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) -402.21 227.00

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 11.08 5.71 3.21 2.49 3.08 2.63 2.95 6.35 7.42
槓桿比率(%) 12.46 -107.37 -103.09 -109.81 -114.05 -124.28 -127.53 -113.65 -113.11