Superior Drilling Products SDPI

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
稅前純益(百萬) -1 - 1
營業活動現金流量(百萬) - - 3 - 1 2 1
投資活動現金流量(百萬) - - - - -1 - -1 - -
籌資活動現金流量(百萬) - -1 -
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -590 -1,644 3,135 -776 -202 111 -781 -27 32
自由現金流量(百萬) -304 -1,608 2,573 -990 -523 1,482 -1,368 -59 164