SAI.TECH Global SAI

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2022Q1
2021Q4
2021Q3
2021Q2
2021Q1
財報結束日 20231231 20230630 20221231 20220630 20220331 20211231 20210930 20210630 20210331
稅前純益(百萬) - -16 -
營業活動現金流量(百萬) - - -
投資活動現金流量(百萬) 40 -44
籌資活動現金流量(百萬) -37 45
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) 32 3,127 -652 662 41
自由現金流量(百萬) -126 -4,282 -624 -42 -5