Baijiayun Group RTC

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2022Q1
毛利率(%) 28.06 29.25
營業利益率(%) 12.18 15.95
稅前純益率(%) 15.46 16.60
稅後純益率(%) 15.45 16.59
稅前權益報酬率(%) 4.02
稅後權益報酬率(%) 4.02
稅前資產報酬率(%) 2.86
稅後資產報酬率(%) 2.86
稀釋每股稅後盈餘(元) 4.20 0.82

經營績效

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次) 2.57 2.68
應收款項週轉率(次) 3.30 3.63
存貨週轉率(次) 1.51 1.95
固定資產週轉率(次) 0.84 0.99
總資產週轉率(次) 0.19 0.22

財務結構

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 165.55 246.77 196.71 272.52 253.22
流動資產(百萬) 115 97 111 358 358
 存貨(百萬) 8 5 4 47 37
流動負債(百萬) 69 39 56 131 141
速動比率(%) 1.54 2.33 1.89 2.37 2.27
利息保障倍數(倍) 13.70 17.19

償還能力

年度
2023Q4
2023Q2
2022Q4
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 44.88 36.06 39.00 27.72 30.00
槓桿比率(%) 81.42 56.40 63.93 38.34 42.85