Reneo Pharmaceuticals RPHM

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) -9.92 -23.14 -15.51 -17.79 -16.15 -12.83 -11.01 -9.49 -9.23
稅後權益報酬率(%) -9.92 -23.14 -15.51 -17.79 -16.15 -12.83 -11.01 -9.49 -9.23
稅前資產報酬率(%) -8.77 -19.81 -13.79 -15.82 -14.59 -11.79 -10.16 -8.86 -8.74
稅後資產報酬率(%) -8.77 -19.81 -13.79 -15.82 -14.59 -11.79 -10.16 -8.86 -8.74
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.25 -0.71 -0.56 -0.65 -0.60 -0.55 -0.53 -0.51 -0.53

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 2,982.48 586.58 949.44 1,065.07 925.66 1,492.88 1,280.40 1,583.82 1,804.24
流動資產(百萬) 83 106 128 146 97 106 120 132 142
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 2 18 13 13 10 7 9 8 7
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 4.01 17.52 11.84 10.48 11.92 7.59 8.54 7.07 6.30
槓桿比率(%) 4.18 21.25 13.44 11.70 13.53 8.21 9.33 7.61 6.72