Roth CH Acquisition V ROCL

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) 154.80 107.67 46.15 3.09 -14.53
稅後權益報酬率(%) 104.73 69.74 34.72 1.17 -14.53
稅前資產報酬率(%) -0.37 -0.70 -2.05 0.52 0.88 0.73 0.34 0.02 -0.13
稅後資產報酬率(%) -0.70 -1.11 -2.38 0.13 0.59 0.47 0.26 0.01 -0.13
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.02 -0.05 -0.10 -0.06 0.05 0.05 0.02 0.00 -0.02

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) 1,227.59
稅後純益成長率(%) 754.55

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 570.22 641.37 1,271.36 1,414.32 34,474.06 18,454.33 38,919.41 65,130.94 675.76
流動資產(百萬) 17 17 26 27 119 119 118 117 1
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 3 2 2 1
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) 2.16 1.80

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 17.54 15.59 7.87 7.07 0.29 0.54 0.26 0.15 0.14
槓桿比率(%) -108.10 -112.09 -117.17 -199.28 58.42 85.00 36.06 19.93 17.01