Cartesian Growth RENE

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) -0.36
稅後權益報酬率(%) -0.36
稅前資產報酬率(%) 1.44 1.01 0.75 1.52 1.53 -0.24 2.47 -0.32
稅後資產報酬率(%) 1.44 1.01 0.75 1.52 1.53 -0.24 2.47 -0.32
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.24 0.09 -0.20 0.26 0.26 -0.07 0.37 -0.02 0.00

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) -31.69 -68.26
稅後純益成長率(%) -31.69 -68.26

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 18.01 21.55 37.16 126.91 232.88 388.13 439.66 523.58
流動資產(百萬) 1 1
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 1 1
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 10.76 10.81 7.13 6.80 7.36 7.85 7.01 9.17 96.13
槓桿比率(%) -101.91 -101.78 -100.46 -102.34 -103.98 -104.72 -106.85 10.09 2,600.00