Renovaro RENB

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) -16.05 -10.03 -19.68 -41.19 -6.51 -6.50 -10.77
稅後權益報酬率(%) -16.05 -10.03 -19.68 -41.19 -6.51 -6.50 -10.77
稅前資產報酬率(%) -12.60 -7.84 -15.84 -33.86 -5.44 -5.46 -9.18
稅後資產報酬率(%) -12.60 -7.84 -15.84 -33.86 -5.44 -5.46 -9.18
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.18 -0.07 -0.14 -0.41 -0.08 -0.08 -0.14 -1.72

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
流動比率(%) 5.84 17.47 18.88 23.27 33.36 47.72 113.61 148.27
流動資產(百萬) 1 2 1 2 3 5 8 9
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 20 13 10 11 11 11 7 6
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) -55.00 -15.47 -50.26 -84.92 -34.48 -46.94 -79.21 -948.86

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
負債比率(%) 20.58 24.86 18.79 20.24 16.01 16.66 15.34 14.20
槓桿比率(%) 25.91 33.08 23.14 25.37 19.06 19.99 18.12 16.54