Qomolangma Acquisition QOMO

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) -3.53 8.86 43.48 -43.48
稅後權益報酬率(%) -7.39 5.61 43.48 -43.48
稅前資產報酬率(%) 0.20 0.58 -0.20 0.82 1.89 -1.99
稅後資產報酬率(%) -0.01 0.34 -0.41 0.52 1.89 -1.99
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.07 -0.38 -0.44 0.24 0.00 -0.01 0.00

經營績效

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) 1,660.00
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 1.10 0.95 36.99 116.44 20.75 30.42 42.50
流動資產(百萬)
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 15 23 1
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 52.02 46.99 5.90 4.63 94.98 96.39 94.49
槓桿比率(%) -449.63 -768.64 317.66 49.89 1,892.86 2,666.67 1,714.29