ARYA Sciences Acquisition ARYD

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) -0.63 -5.52 -1.15 0.99 0.17 0.60 2.12 -0.13 -0.14
稅後資產報酬率(%) -0.63 -5.52 -1.15 0.99 0.17 0.60 2.12 -0.13 -0.14
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.06 -0.46 -0.08 0.08 0.02 0.10 0.06 -0.02 -0.02

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 1.16 0.62 1.84 3.52 1.49 2.33 2.89 4.96 11.84
流動資產(百萬)
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 12 12 9 8 7 6 6 5 6
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 39.62 36.82 29.90 27.26 26.80 5.86 5.74 7.47 7.53
槓桿比率(%) -101.66 -101.19 -102.33 -103.73 -102.13 -102.86 -103.27 -103.66 -107.77