ARYA Sciences Acquisition ARYD

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
稅前純益(百萬) - -2 - 3 - -
營業活動現金流量(百萬) - - - -
投資活動現金流量(百萬) 3 - - - 114
籌資活動現金流量(百萬) -3 -114
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) 67 6 -4 -42 -31 68 -26 -330 -122
自由現金流量(百萬) -512 -44 -29 -442 -211 -52 -26 -330 -77