ARYA Sciences Acquisition ARYD

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬) 2
營業利益(百萬) - -2 - - - - - -
其他收入及費用(百萬) 1 1 3
稅前純益(百萬) - -2 - 3 - -
稅後純益(百萬) - -2 - 3 - -
基本每股稅後盈餘(元) -0.03 -0.06 0.05 0.01 -0.08 0.03 -0.01 -0.01
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.06 -0.46 -0.08 0.08 0.02 0.10 0.06 -0.02 -0.02
基本平均股數(百萬股) 7 7 7 15 19 19 19 19
稀釋平均股數(百萬股) 7 7 7 15 19 19 19 19
還原基本每股稅後盈餘(元) -0.03 -0.06 0.05 0.01 -0.08 0.03 -0.01 -0.01
還原稀釋每股稅後盈餘(元) -0.06 -0.46 -0.08 0.08 0.02 0.10 0.06 -0.02 -0.02
還原基本平均股數(百萬股) 7 7 7 15 19 19 19 19
還原稀釋平均股數(百萬股) 7 7 7 15 19 19 19 19