Aquaron Acquisition AQU

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q4
財報結束日 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331 20211231
稅前純益(百萬)
營業活動現金流量(百萬) - - - -
投資活動現金流量(百萬) - 25 -54
籌資活動現金流量(百萬) -25 55
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -3 -62 28 -20 41 -19 -24 42 -34
自由現金流量(百萬) -101 -72 -207 -273 -283 48 -53 -2 0