Aquaron Acquisition AQU

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q4
財報結束日 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331 20211231
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬)
營業利益(百萬) - - - - -
其他收入及費用(百萬)
稅前純益(百萬)
稅後純益(百萬)
基本每股稅後盈餘(元) -0.09 0.65 0.20 0.02 -0.00 -0.00
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.01 -0.39 -0.37 0.34 0.00 -0.01 0.00
基本平均股數(百萬股) 1 1 1 7 5 1 5
稀釋平均股數(百萬股) 4 6 7 7 5 1 5
還原基本每股稅後盈餘(元) -0.09 0.65 0.20 0.02 -0.00 -0.00
還原稀釋每股稅後盈餘(元) -0.01 -0.39 -0.37 0.34 0.00 -0.01 0.00
還原基本平均股數(百萬股) 1 1 1 7 5 1 5
還原稀釋平均股數(百萬股) 4 6 7 7 5 1 5